DECRET D’ ALCALDIA

Finalitzat que ha sigut el termini de presentació d’instàncies sol.licitant prendre part en EL procediment abreujat de selecció per a proveir llocs de treball temporal de MONITORS D’ESCOLA D’ESTIU A TEMPS PARCIAL de l’Ajuntament de Xaló, segons bases de data de 29/04/2019, anunciades al tauler d’anuncis municipal per les facultats conferides legalment,

RESOLC

PRIMER: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu:

ADMESOS:

Na Elena Ripoll Ribes

Na Sandra Marí Ferrer

En Jaume López Piella

En Jesús Miguel Fullana González

Na Cristina Moncho Mut

Na Consuelo Mulet Albanell

Na Marina Sala Ferrandiz

Na Miriam Gámez Roca

 

EXCLOSOS

 

En Paco Carrió Botella (1)

Na Àngela Sellés Mas(1)

Na Irene Botella Pérez(1)

En David Willians Fullana(1)

En Juan Miguel Muñoz Ferrer(1)

 

Motiu Exclusió:

(1) No acreditació de la titolació necesaria per participar al procés selectiu.

SEGON: La present llista provisional s’entendrà elevada a definitiva en el cas de que no es presentara cap al.legació durant el següent termini: fins el dimecres 17.05.2016 a les 14:00 hores, termini natural que es comptarà des de l’anunci d’esta resolució.

TERCER: Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, constituix un acte de tràmit, no decidix directa ni indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, per la qual cosa de conformitat amb el que disposa l’art. 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, no procedix cap recurs administratiu.

Així mateix, de conformitat amb el mateix article, podran els interessats formular oposició a este acte administratiu de tràmit, formulant les al·legacions que estimen pertinents per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

Així mateix, tampoc podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, tenint en compte que no es complixen els supòsits legals de l’art. 25 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, ja que el recurs contenciós administratiu és admissible en relació amb les disposicions de caràcter general i amb els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública que pose fi a la via administrativa, ja siguen definitius o de tràmit, si estos últims decidixen directament o indirectament el fons de l’assumpte; circumstància esta última que no es complix.

QUART: Avisar als interessats al procés del contingut d’esta resolució.

Xaló a 14 de maig de 2019.

L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.

El Secretari. Iván Pérez Jordá.