Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual 14 de les Normes Subsidiàries de Planejament municipal de Xaló

EDICTE Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xaló, núm.20200407fm01, de data set d’abril de dos mil vint,  s’HA RESOLT: Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat...