Spread the love

TOTA PERSONA QUE S’HAJA VIST AFECTADA A LA SEUA PARCEL·LA PER LA BACTÈRIA DE XYLELLA FASTIDIOSA TÉ DRET A LES SEGÜENTS AJUDES:

AJUDES INDEMNITZATORIES

QUI POT DEMANAR L’AJUDA? La persona que siga titular d’una o diverses parcel·les amb ametllers i li n’hagen tallat algun o tots.

EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUDA? A la indemnització per cada ametller tallat, per un preu que va de 19 a 28€ per cada arbre segons la seua edat.

QUÈ CAL PRESENTAR PER ACCEDIR A L’AJUDA? El certificat cadastral o escriptures de la parcel·la per la qual se sol·licita l’ajuda; DNI i número de compte bancari.

SUBVENCIÓ DE REPLANTACIÓ

QUI POT DEMANAR L’AJUDA? La persona titular o arrendatària d’una o diverses parcel·les infectades per la Xylella.

QUE S’ENTÈN PER PARCEL·LA INFECTADA? Aquella parcel·la on ja li hagen tallat algun ametller o aquella parcel·la que es trobe dins del radi de 50m respecte d’un positiu per Xylella.

*Parcel·la que li han tallat algun ametller.

*Parcel·la que es troba al radi de 50m del positiu d’una altra.

QUÈ NO ES POT REPLANTAR? Totes les espècies agrícoles “prunus” no es poden replantar, ja que són sensibles a la Xylella (albercoquer, cirerer, prunera, ametller i presseguer, entre d’altres).

QUÈ ES POT REPLANTAR? Olivera, garrofer, alvocat, taronja, pomera, perelló, nespre… Preguntar a l’assessor de conselleria per altres espècies agrícoles a replantar.

QUÈ SE SUBVENCIONA? La preparació del terreny (labors preparatòries), els plantons d’un viver autoritzat i el sistema de reg (acreditar dret d’aigua).

QUANTITAT QUE SE SUBVENCIONA? El 100% de la quantitat invertida.

OBLIGACIONS PER PART DEL SOL·LICITANT? Mantindre la inversió durant un període de tres anys des de la concessió de la subvenció.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR PER ACCEDIR A LA SUBVENCIÓ? DNI, número de compte bancari i pressupostos de:

. La preparació del terreny (marcat, foradat, despedregat, anivellament…).

. Plantons d’un viver autoritzat.

. Sistema de reg (gomes, sèquies, canonades…).

COM FUNCIONA EL PROCEDIMENT? Es fa la sol·licitud. Et contesten en un termini màxim de 6 mesos. Si la resolució és favorable, inverteixes el que has presentat com a pressupost a la sol·licitud i justifiques el pagament amb factures. Finalment, t’ingressen els diners aprovats i, posteriorment, disposes d’un any per replantar i justificar la inversió.

PER A LA TRAMITACIÓ DE LES AJUDES I MÉS INFORMACIÓ CONTACTAR AMB L’ASSESSOR JURÍDIC DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA D’AJUDES DE XYLELLA:

Rubén Muñoz Sánchez

-610856417

– munozsanchezruben@gmail.com