Ordenances

En aquesta secció podrà descarregar les diferents ordenances fiscals, generals i d’ingressos de dret públic publicades en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (B.O.P. Alacant).

Ordenança de convivència cívica

Consultar

Ordenances Fiscals

DataB.O.P.Concepte
09/12/2002281Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
27/03/200378Impost sobre activitats econòmiques
05/05/2004101Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
11/06/2004133Impost sobre béns immobles (Pàgina 25)

Taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans (Pàgina 25)

Taxa per serveis d'aigua potable a domicili (Pàgina 27)

Taxa per expedició de documents administratius (Pàgina 28)
03/07/2004151Taxa per entrada de vehicles i guals permanents (Pàgina 14)

Taxa de clavegueram (Pàgina 15)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (Pàgina 16)

Taxa de llicències d'obertura d'establiments (Pàgina 17)
19/08/2004191Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local
10/11/2004259Taxa per utilització de les instal·lacions esportives i de distints serveis esportius
13/08/2005184Taxa per serveis urbanístics administratius (vore històric) (Pàgina 7)

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (Pàgina 7 i 8)

Ordenances Generals i d’ingressos de dret públic

DataB.O.P.Concepte
09/12/2002281Prevenció de la contaminació acústica (protecció contra soroll i vibracions) (Pàgina 26)
25/02/200446Canon d'urbanització (Pàgina 12)

Canon per aprofitament urbanístic (Pàgina 13)

Venta no sedentària a Xaló (Pàgina 13)
10/11/2004259Regulació de les construccions permeses sobre l'altura màxima en la zona d'ordenació de nucli històric - residencial entre mitgeres: nucli tradicional
10/11/2004259Preu públic per serveis i activitats esportives
12/11/2004261Regulació del trànsit a Xaló (vore històric)