Spread the love

EDICTE

Bases de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, en propietat, de quatre places d’agent de policia local.

Per Resolució de l’Alcaldia núm. 20220613IP01, de data 13/06/2022, de l’Ajuntament de Xaló, es van aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local, mitjançant el sistema de concurs de mèrits per estabilització d’ocupació temporal segons llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. Núm. 115 de data 17/06/2022, apareixen íntegrament publicades les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió en propietat de quatre places d’agent de policia local, mitjançant el sistema de concurs de mèrits per estabilització d’ocupació temporal.

Així mateix, es publicarà un extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (s’assenyala que el termini de presentació d’instàncies serà de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de l’Estat, BOE).

Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província i en la seu electrònica de l’Ajuntament.

Xaló , catorze d’octubre de 2022.

L’alcalde: Joan Miquel Garcés Font.