Spread the love

1. Objecte

L’objecte de la present convocatòria és emprendre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats a l’Annex I del Decret-llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s’aprova el Pla resistir que inclou Ajudes Parèntesi a cada municipi per als sectors que es determinen a l’Annex I d’aquesta convocatòria. Aquests ajuts s’adrecen a cobrir les despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

2. Bases reguladores i normativa aplicable

1. La present convocatòria es regirà, amb caràcter general, pel que disposen les bases reguladores, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS) i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887 / 2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS) i en les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2021 i, supletòriament, a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i qualsevol altra disposició normativa que per la seva naturalesa pugui ser aplicable.

2.    Així mateix, estan sotmeses a règim de mínimis, regulat pel Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 de el Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis (DOUE L352 de 24 de desembre de 2013).

3.    La gestió d’aquestes subvencions s’ha de subjectar als principis de publicitat, concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l’eficàcia en el compliment d’objectius i eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.

4.    Decret llei 1/2021, de 22 de gener de 2021 del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir que inclou Ajudes Parèntesi a cada municipi per a aquests sectors.

3. Crèdit pressupostari

La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a 147.973,00 €, dels quals el 62,5% el cost total (92.483,13 €) és sufragat per la Generalitat Valenciana. El 22,5% del cost total (33.293,92 €) és finançat per la Diputació Provincial d’Alacant i el restant 15% (22.195,95 €) és aportat per l’Ajuntament de Xaló.

L’import total destinat al Pressupost Municipal de 2021 a la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi”, consignada a aquest efecte, és de 147.973,00€ amb càrrec a l’aplicació pressupostària 430 / 479.00 Subvencions al comerç local, professionals i Autònoms.

L’acte de concessió de les ajudes de la convocatòria Pla Resistir “Ajudes Parèntesi” queda condicionat a l’aprovació de l’expedient de generació de crèdits que dote del crèdit pressupostari de l’import equivalent al contingut a  l’apartat tercer, bé amb l’efectiva recaptació de la seva quantia, bé amb el compromís ferm d’aportació a l’Ajuntament de la quantitat destinada a aquestes Ajudes per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

4. Quantia de la subvenció

Atorgar als beneficiaris d’aquests ajudes:

1) Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats a l’Annex I d’aquesta convocatòria.

2) Una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020 de les esmentades microempreses o autònoms en els sectors identificats a l’Annex I d’aquesta convocatòria, i que estiguen adscrits a un centre de treball dins del terme municipal.

5. despeses subvencionables

Seran despeses subvencionables les despeses corrents pagades en el període comprès entre l’1 d’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció, sempre que no hi hagen sigut subvencionades o finançades (pagades) o compensades amb anterioritat per cap Administració o Entitat Pública o Privada (v.gr. mutualitats,…). Es consideren despeses corrents subvencionables en aquesta convocatòria els que es determinen a l’annex II d’aquesta convocatòria.

6. Persones o entitats beneficiàries.

Són beneficiàries d’aquestes ajudes, les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex I d’aquesta convocatòria, que realitzen l’activitat en el terme municipal Xaló i tinguen el seu domicili fiscal a Xaló (admetent-se despeses només des de la data d’alta de domicili fiscal al municipi de Xaló i no les despeses generades abans a altre municipi on contava el seu domicili fiscal).

Es pot presentar un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat. En cas de presentar més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera presentada tenint en compte la data i hora de la seva presentació per Registre General d’Entrada en l’Ajuntament.

7. Requisits per ser persona o entitat beneficiaria.

7.1 Podran acollir-se a aquesta subvenció, tant les persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, legalment constituïdes i que duguen a terme les activitats empresarials o professionals que motiven la concessió de les subvencions, i compleixin els requisits següents:

a)    Que l’activitat econòmica siga desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores, que tinga el seu domicili fiscal a Xaló.

b)    Estar donat d’alta en alguna de les activitats (IAE) dels sectors identificats a l’Annex I d’aquesta convocatòria, amb data anterior a la publicació en la Seu Electrònica de l’Ajuntament.

c)    Que l’activitat s’exerceixca al terme municipal de Xaló. En cas de no tenir local afecte a l’activitat, el domicili fiscal ha de trobar-se en el terme municipal de Xaló amb data anterior al dia 1 de febrer de 2021, i només s’admetran despeses des de la data que conste registrat el domicili fiscal de l’activitat a Xaló.

7.2  Acreditar mitjançant la seva presentació, el pagament de factures per import de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament estiga compresa entre l’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual es sol·licita subvenció.

7.3  En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar una persona representant apoderada, amb poders suficients per complir les obligacions que corresponen a l’agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes que preveu l’article 11.3 LGS, l’agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre fins que transcorre el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 LGS.

7.4   D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions els sol·licitants d’aquests ajuts deuran estar al corrent en les seves obligacions tributàries, davant la seguretat social i l’Ajuntament de Xaló i trobar-se al corrent de la condició de deutors per reintegrament de subvencions front a l’Administració.

A l’efecte d’acreditar el compliment dels requisits establerts en aquestes bases per ser persona beneficiària d’aquestes ajudes, la persona sol·licitant haurà d’efectuar una declaració jurada en la qual s’indique que:

●    L’activitat declarada per la qual sol·licita la subvenció reuneix tots els requisits legals per al seu exercici.

En el supòsit de tractar d’una microempresa, la persona sol·licitant declara que reuneix els requisits establerts per a ser microempresa de conformitat amb l’Annex I de l’ Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, De 17 de juny de 2014 i explica que amb un màxim de 10 persones treballadores al seu càrrec.

En el supòsit de sol·licitants persones treballadores autònomes declaren estar donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.

●      L’activitat que es declara s’inclou entre un dels codis CNAE recollits a la convocatòria.

●      El local de desenvolupament de l’activitat es troba en el terme municipal de Xaló i en cas de no existir local afecte a la seva activitat el seu domicili fiscal es troba al terme municipal de Xaló.

●      És certa la informació relativa al nombre de persones treballadores que s’indica en la instància afiliades a la Seguretat Social a 31 de desembre de 2020.

●      Que les factures presentades corresponen a les despeses corrents de l’activitat per a la qual sol·licita subvenció, acompanyades del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb identificació de la persona o empresa destinatària o així mateix, acompanyades per qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admès en dret.En tot cas, deurà coincidir el/la peticionari/a, el/la titolar de la factura i el/la titolar del compte de pagament.

●      Aquestes despeses han d’haver estat pagades en el període comprès entre l’abril de 2020 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

7.5. Queden excloses:

­  les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

­  les associacions, fundacions i, en general, entitats sense ànim de lucre.

 8. Documentació a aportar.

La sol·licitud normalitzada és d’obligada presentació.  

En aquesta sol·licitud caldrà omplir de manera obligatòria els camps que fan referència al compte bancari en què es vol rebre el pagament de l’ajuda. El compte bancari que proporcione haurà d’estar a nom de la persona o empresa interessada.

La sol·licitud normalitzada haurà d’estar signada per la persona o empresa interessada que sol·licita la subvenció o el seu representant legal.

S’ha d’acompanyar obligatòriament de la documentació següent:

8.1   Formulari d’inscripció en: https://xalo.sede.gva.es

8.2   NIF per les dues cares o NIE acompanyat de el passaport, de la persona o empresa sol·licitant.

8.3   Certificat actualitzat de situació Censal, epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques en què el sol·licitant està donat d’alta. El certificat ha d’indicar l’activitat econòmica que es realitza, seva data d’alta en l’activitat, lloc on es desenvolupa i el domicili fiscal.

8.4   Informe de vida laboral del codi de compte de cotització a 31 de desembre de 2020, en cas de tenir treballadors al seu càrrec.

8.5   Certificat de titularitat del compte bancari que s’ha indicat en la instància. Aquest compte ha de pertànyer a la persona o empresa sol·licitant de la subvenció.

8.6   factures per import net mínim de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, corresponents a les despeses corrents de l’activitat per a la qual sol·licita subvenció. Hauran d’acompanyar del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb identificació de la persona o empresa destinatària. Aquestes despeses s’han d’haver realitzat en el període comprès entre l’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud.

8.7   En cas d’autònoms que estiguen treballant en règim de cooperativa de treball associat, en el qual en el certificat actualitzat de situació censal figura la cooperativa i no la persona física, s’haurà d’aportar certificat emès per la Cooperativa en què conste el pagament de factures de la persona sol·licitant de la subvenció per import de 2.000 €, impostos no subvencionables exclosos, la data de desemborsament estiga compresa entre l’abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Les factures han de correspondre a despeses corrents de l’activitat per a la qual es sol·licita subvenció.

8.8   Annex Representació: Formulari relatiu a la representació només per al cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant. (Incorporada en la sol·licitud normalitza).

8.9  declaració jurada a la qual es refereix el punt 7.4 de la present convocatòria. (Incorporada en la sol·licitud normalitzada).

8.10  declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o entitat sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions: (Incorporada en la sol·licitud normalitzada).

1.  Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.

2.    Que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària i per ser receptora del pagament establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i en concret apartats 2 (excloent el pronunciament exprés sobre el que disposen les lletres e i g d’aquest apartat) i 3 de l’article 13.

3.   Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (excloent el pronunciament exprés sobre el que disposa l’apartat 1. lletra e de aquest article).

4.   Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li haguen estat concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim d’ajudes en què s’empara, o, si cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més aviat les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

5.  Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 11 de l’esmentada llei.

6. -Disposa del títol habilitant per al funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupe concedit per l’Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat per no requerir-ho l’activitat.

8.11 Certificacions acreditatives de que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat i amb la Seguretat Social.

8.12. –Document acreditatiu del títol habilitant per al funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupe concedit per l’Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat per no requerir-ho l’activitat.

9. Presentació de factures i justificants de pagament.

La persona o entitat sol·licitant haurà de presentar les corresponents factures o documents de valor probatori anàleg, amb validesa en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa, i els corresponents justificants de pagament de les despeses juntament amb la sol·licitud. Aquests documents han de contenir els requisits que estableix el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En concret, les factures han d’estar emeses a nom de la persona o empresa sol·licitant de la subvenció. A més, han de contenir la següent informació:

●      Número de factura i data d’expedició.

●      Nom i cognoms, raó o denominació social completa, número d’identificació fiscal i domicili del proveïdor / a.

●      Concepte de la despesa i el seu import, incloent el preu unitari sense impost, així com qualsevol descompte o rebaixa.

●      El tipus impositiu o tipus impositius, si s’escau, aplicats a les operacions, segons corresponga.

No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel o per la sol·licitant que representen un cost real, és a dir, que hagen estat efectivament abonades i que no siga deduïble, ja que de poder ser-ho, aquest impost seria recuperable pel o per la sol·licitant.

 No s’admetran com a justificants de despeses els albarans, les notes de lliurament ni les factures proforma. En el cas de justificants emesos en moneda estrangera s’indicarà el tipus de canvi aplicat.

  Justificació de pagament: seran subvencionables les despeses efectivament pagades entre el abril de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud. Atenent a la forma de pagament, la justificació s’ha de fer amb la documentació que s’indica a continuació:

  –        transferència bancària: Es justifica mitjançant extracte bancari en què figure registrat la despesa, on s’identifique el receptor del pagament i la seva coincidència amb l’emissor de la factura o document justificatiu de la despesa.

–        domiciliació bancària: Es justificarà mitjançant la notificació bancària de l’abonament o còpia d’extracte bancari en què figuri la despesa.

–        xec: Es justificarà mitjançant còpia del xec emès a nom del proveïdor / a que emet la factura i còpia d’extracte bancari en què figuri la despesa.

–        pagaments amb targeta: es justificarà mitjançant el document de càrrec del pagament en el compte bancari on s’identifique el receptor del pagament i la seva coincidència amb l’emissor de la factura o document justificatiu de la despesa. En el cas de tractar-se de persones jurídiques, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica: no s’acceptaran pagaments realitzats mitjançant targetes que no estan a nom de l’entitat.

–        Qualsevol altre mitjà de justificació de pagament admès en dret.

–        No s’admeten pagaments en efectiu.

10. Concurrència amb altres subvencions

1- Serà compatible amb subvencions, ajudes, ingressos o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat prevista en el present decret. Aquesta compatibilitat estarà condicionada al fet que l’import dels ajuts, aïlladament o en concurrència amb altres, no supere el cost de l’activitat subvencionada.

2.- Per tractar de subvencions sotmeses a règim de minimis, establit en el Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 de el Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352 de 2013.12.24), no podran concedir-se a empreses dels següents sectors:

a) Pesca i aqüicultura, segons es contemplen en el Reglament (UE) 1379/2013 que estableix l’organització comuna de mercats en el sector dels productes de la pesca i de l’aqüicultura.

b) Producció primària de productes agrícoles que figuren en la llista de l’annex I del Tractat.

c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) quan l’import de l’ajuda es determini en funció del preu o de la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) quan l’ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l’exportació a tercers països o estats membres quan l’ajuda estiga vinculada a l’establiment i l’explotació d’una xarxa de distribució oa altres despeses corrents vinculades a l’activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc de importats.

En cap cas, les ajudes podran superar l’import màxim total d’ajut de minimis, actualment establert en 200.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l’acumulació amb altres ajudes de minimis concedides a la mateixa empresa, conforme estableix el Reglament (UE) Nº 1407/2013 de la Comissió, o amb un altre tipus d’ajudes subjectes a les regles comunitàries d’ajuts d’Estat.

A l’efecte del que disposa el paràgraf anterior s’entén per “empresa” qualsevol entitat que exerceixi una activitat econòmica, amb independència de la seva naturalesa jurídica i de la seva manera de finançament.

11. Termini i forma de presentació de sol·licituds

1. La presentació de la sol·licitud normalitzada al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Xaló, així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les mateixes a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Xaló, https://xalo.sede.gva.es/ en la pàgina d’inici en la secció “Catàleg de tràmits” en “atenció al ciutadà” seleccionant l’opció “instància genèrica”. Per a això, la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada amb un certificat reconegut per a la ciutadania -persones físiques- admès per la seu electrònica de l’Ajuntament de Xaló.

El model de sol·licitud normalitzat per a l’obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria estarà disponible al web municipal <Xaló.es> i a la seu electrónica, servei de tauler d’anuncis.

2.- En tot cas, estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu les persones jurídiques i la resta de les enumerades en l’article 14.2 de la Llei 39/2015 de l’ procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3.- El termini de presentació de sol·licituds serà d’UN MES comptador des de l’endemà de la publicació al BOP d’Alacant .

4.- La presentació de la sol·licitud de subvenció fora de termini establert i la no utilització dels formularis normalitzats d’ús obligatori, seran causes d’inadmissió de les sol·licituds de subvenció.

5.- Podrà presentar-se un màxim d’una sol·licitud per persona física o jurídica o entitat de les recollides en l’ punt 6 de la convocatòria.

12. Procediment i Instrucció

1.      La concessió d’aquests ajudes que regula aquesta convocatòria, es realitzarà d’acord amb el que estableixen els art. 22.1 i 23 a 27 de la LGS.

2.      La concessió es realitzarà en règim de concurrència competitiva entre les persones sol·licitants que reuneixquen la totalitat de requisits i documentació exigida en aquesta convocatòria, fins a esgotar el crèdit disponible per a la convocatòria.

3.      La instrucció del procediment correspon als servicis tècnics.

4.      El procediment es podrà resoldre de forma parcial a mesura que les persones sol·licitants presenten la totalitat de la documentació requerida, tramitant de forma immediata el pagament, sense esperar la resolució de la totalitat de la convocatòria.

5.      Prèviament a elaborar les propostes d’acord, tal com s’indica a l’apartat anterior, es notificaran individualment:   

a)      Sol·licituds desestimades per no complir els requisits establerts a la convocatòria i poden al seu torn també estar requerides per faltar-los documentació exigida a la convocatòria de la subvenció.

b)      Sol·licituds requerides per no haver presentat la totalitat de la documentació exigida a la convocatòria de la subvenció.

c)      Sol·licituds desistides per la persona interessada.

Les persones sol·licitants referides en el punt a) b) i c) se’ls atorgarà el termini de 5 dies hàbils perquè al·leguen el que al seu dret considerin oportú, o si escau, esmenen la seva sol·licitud i presentin la documentació requerida.

6.      Els Serveis Tècnics, elaboraran un informe en què conste que de la informació que obra en el seu poder es desprèn que les persones o entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris d’acord amb aquesta convocatòria per accedir-hi i s’elevaran les propostes de concessió de subvencions a la Comissió de valoració.

Es nomenarà una comissió de valoració. Estarà composta per la Regidora de Comerç o la persona en qui aquesta delegue, Na Carmen Morant Monserrat, funcionaria d’aquest Ajuntament, i com a secretari / a de la Comissió el de l’Ajuntament, amb veu però sense vot.

La Comissió, a la vista de la proposta presentada emetrà un dictamen que se sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent, que és l’Alcaldia.

7.        Transcorregut el termini establit per a al·legar i esmenar les sol·licituds requerides per a això i amb l’informe del servei instructor, elevaran la proposta d’acord a la Comissió de Valoració perquè la sotmeta a aprovació de l’òrgan competent i es procedisca a la  publicació posterior.

Els acords es publicaran a la pàgina web municipal, en el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament, de manera que esta publicació tindrà els efectes de la notificació.

8.        Els Acords de concessió de les subvencions contindrà tant l’atorgament de les subvencions, que fixarà expressament la quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què ha de subjectar la persona beneficiària de les mateixes, com la desestimació expressa de l’ resta de les sol·licituds, si s’escau.

9.        El termini màxim per resoldre i notificar l’acord serà de tres mesos a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Posarà fi a la via administrativa, podent-se interposar contra ella recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que hagi dictat la resolució o bé recórrer directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en la forma i terminis previstos en la llei reguladora d’aquesta jurisdicció.

10.     Els Servei Instructor realitzaran d’ofici totes les actuacions  necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s’ha concedit la subvenció.

13. Obligacions de les persones i entitats beneficiàries

Són obligacions de les beneficiàries:

a)  Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.

b)  Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguen impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveu l’article 14 de la Llei general de subvencions.

c)   Complir les altres obligacions que detalla l’article 14 de la Llei general de subvencions.

d)  En cas que la persona o empresa beneficiària es trobe compresa en els supòsits de l’article 3 b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’ha d’adaptar a les obligacions de publicitat activa que li siguen aplicables.

14. Pagament i justificació de les subvencions

El pagament d’aquestes subvencions es farà en un pagament únic per la totalitat de l’import concedit, mitjançant transferència bancària, a partir de la data de la resolució de concessió, sense que siga necessària la constitució de garanties.

Aquestes subvencions no requereixen cap altra justificació que l’acreditació de les condicions i requisits necessaris per accedir a la subvenció, de manera que les subvencions es donaran per justificades en el moment de la seva concessió, sense perjudici de les actuacions comprovadores de l’Administració i el control financer que es puga estendre a verificar la seva exactitud.

15. Reintegrament de les subvencions

1.- El reintegrament de l’import percebut, quan siga procedent, es regirà pel que disposa al títol II de la LGS i pel títol III del RLGS.

2.-Serà procedent el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes indegudament, quan de la comprovació efectuada pel Servei instructor de les manifestacions realitzades per la persona beneficiària en la seva declaració jurada, es concloga que no siguen correctes. En aquest cas s’aplicarà el criteri de proporcionalitat per calcular el reintegrament.

Al costat de les causes d’invalidesa de la resolució de concessió, recollides a l’article 36 de la LGS, donaran lloc a l’obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l’exigència de l’ interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acorde la procedència del reintegrament, els supòsits previstos amb caràcter general a l’article 37 de la Llei general de subvencions.

ANNEX I

                                                      SECTORS                  

codi CNAE  

IAE

CNAE

Descripció

E646.6 E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda ambulants

E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9

4782

Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda ambulants

E663.1 E663.2 E663.3 E663.4 E663.9

4789

Comerç al detall d’altres productes en parades de mercats

E681 E682

5510

Hotels i allotjaments

E683 E684 E685 E686

5520

Allotjaments turístics i altres

E687 E687.1 E687.2 E687.3 E687.4

5530

Càmpings i aparcaments de caravanes

E682 E935 E935.1 E935.2

5590

altres allotjaments

E671 E671.1 E671.2 E671.3 E671.4 E671.5

5610

Restaurants i llocs de menjar

E677 E677.1 E677.9

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments

 

5629

Altres serveis de menjars

E672 E673 E674 E675 E676

5630

Establiments de begudes

E963

5914

Activitats d’exhibició cinematogràfica

E755

7911

Activitats d’agències de viatges

 

7912

Activitats dels operadors turístics

A04 P521 P599 P882 P883

7990

Altres serveis de reserves

E989 P854

8230

Organització de convencions i fires

A011 A018 A019 A02 A03 E965 P86

9001

Arts escèniques

A011 A012 A018 A019 A05 E965 P852

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques

A021 A022 A029 A031 A032 A033 A039

9003

Creació artística i literària

P861 P862

9004

Gestió de sales d’espectacles

E966.9 E982.3

9102

Activitats de museus

E966.9

9103

Gestió de llocs i edificis històrics

E967.1 E968.1

9311

Gestió d’instal·lacions esportives

E967.2

9312

Activitats dels clubs esportius

A04 A942 E9422 E9672 E968

9313

Activitats dels gimnasos

A04 E968.1 P886

9319

Altres activitats esportives

E981

9321

Activitats dels parcs d’atraccions

A018 A019 A05 E965 E969 E9794

9329

Altres activitats recreatives i entreteniment

ANNEX II

Despeses corrents subvencionables

Es considera que estan inclosos en la finalitat de l’activitat subvencionada únicament i exclusivament les següents despeses corrents, sempre que no hi hagen sigut subvencionades o finançades (pagades) o compensades amb anterioritat per cap Administració o Entitat Pública o Privada (v.gr. mutualitats,…):

a)   Lloguer de locals destinats exclusivament a l’exercici de l’activitat i d’equips necessaris per al desenvolupament de la mateixa. No és subvencionable la compra de l’equipament ni el local, ni tampoc el prorrateig dels habitatges particulars, encara que l’activitat s’exerceixi en elles.

b)   Despeses derivades de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o internet específicament referits a l’establiment de desenvolupament de l’activitat.

c)   Primes d’assegurances: despesa corresponent a l’assegurança de responsabilitat civil per un màxim d’una anualitat.

d)   Realització de formació, de caràcter específic, per millorar la qualificació professional, de l’empresariat i de personal contractat: les despeses derivades del cost del curs i de la inscripció a aquest.

e)   Serveis de gestoria, assessorament o consultoria de qualsevol matèria, així com la realització de plans per a la millora del negoci.

f)   Realització d’auditories qualsevol tipus destinades a la millora de negoci.

g)   Anàlisi i investigació de mercats: despeses necessàries per a la realització d’enquestes, avaluació de satisfacció de clientela, estudis de mercat, geolocalització, implantació de sistemes per a vigilància tecnològica.

h)   Despeses tant per al disseny com per a la realització de qualsevol element comunicatiu dels serveis o productes que es venen, sense importar el mercat a què vaja dirigit, interior o exterior: pàgines web, dossiers, catàlegs, fullets, cartelleria, targetes de presentació, sobres, etiquetes, carpetes i factures.

i)    Establiment o millora de la identitat corporativa: despeses relatives de la realització de logotips, targetes de presentació, sobres, etiquetes, carpetes, factures, catàlegs, fullets, cartelleria, així com de el disseny i elaboració d’embalatges i envasos.

j)    Establiment de solucions i serveis tecnològics que afavoreixin la difusió i comercialització dels productes i serveis a través d’Internet incloses aquelles solucions que milloren el posicionament de l’empresa a través de serveis SEO (Motor de cerca Optimization-Optimització per als motors de cerca), SEM (Search Engine Marketing-Màrqueting en els motors de cerca) i SMM (Social Media Marketing-Màrqueting a través de xarxes socials). Despeses relatives a l’adquisició de serveis tecnològics d’ús comú per al desenvolupament de l’activitat pròpia de l’empresa.

k)   Foment de la generació de xarxes empresarials o entitats de gestió noves, així com per potenciar la pertinença a les ja existents. Tindran la consideració de despesa subvencionable: despeses derivades del cànon d’entrada de les empreses a associacions professionals i / o clústers, però no són subvencionables els pagaments de quotes temporals per pertànyer a elles.

l)    Implantació de sistemes de qualitat: despeses relatives a la realització de documentació de el sistema de qualitat de l’empresa, així com els derivats de la implantació dels sistemes de qualitat.

m) Publicitat en ràdio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

n)   Despeses derivades de l’acompliment de la normativa en matèria de seguretat i salut laboral vinculats a la protecció dels treballadors.

o)  Despeses de personal: nòmines, seguretat social a càrrec de l’empresa i quota d’autònom.

No es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. Concretament, pel que fa a l’Impost sobre el Valor Afegit, únicament seran despeses subvencionables aquelles quantitats abonades pel o per la sol·licitant que representin un cost real, és a dir, que hagen estat efectivament abonades i que no siguen deduïble, ja que de poder ser-ho, aquest impost seria recuperable pel o per la sol·licitant.

MODEL DE PETICIÓ D’AJUDA.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA PER A la CONCESSIÓ, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, SUBVENCIONS DESTINADES A DONAR SUPORT A les PERSONES AUTÒNOMES, PROFESSIONALS, i MICROEMPRESES PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19 – PLA RESISTIR MUNICIPAL PEL COMERÇ DE XALÓ-AJUDES PARÈNTESI (DL 1/2021).

1.- SOL·LICITANT:

Cognoms i nom: ______________________________________DNI-NIE:____________

Telèfon Fixe: ____________Telèfon Mòbil: ____________E-mail:____________

Nom Empresa______________________________________

CIF____________

Direcció Fiscal ______________________________________

2.- REPRESENTANT (Si escau):

Cognoms i nom: ______________________________________ DNI-NIE:____________

Domicili fiscal:______________________________________ Núm.:____________

Bloc:____________

Portal:____________

Porta:____________

Telèfon Fix: ____________ Telèfon Mòbil: ____________ E-mail:____________

3.- MODALITAT D’AJUDA PER LA QUAL SOL·LICITA (d’acord amb la base 6ª):marque la que procedisca

__Ajuda Autònoms amb un màxim de deu treballadors.

__Ajuda Microempreses amb un màxim de deu treballadors.

4.- DECLARA:

Estant interessat/ada a participar en la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, , declara sota la seua responsabilitat que:

-Es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Administració General de l’Estat, amb l’Ajuntament de Xaló i amb la Seguretat Social.

-No es troba incurs en cap de les circumstàncies de prohibició per a obtenir la condició de beneficiari d’ajuda o subvenció, previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

– Coneix i accepta en la seua integritat les bases de la convocatòria d’ajudes.

-Són certes totes les dades que figuren en la present sol·licitud.

– Que el/la sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció concedida a la finalitat prevista.

-Disposa del títol habilitant per al funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupe concedit per l’Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat per no requerir-ho l’activitat.

– No haver resultat les despeses justificades en la present convocatòria, subvencionats amb altres ajudes/compensacions (en sentit ampli) públiques o privades que pogueren resultar incompatibles amb la present convocatòria o, en cas de resultar compatible. En cas afirmatiu, en la declaració haurà de referir-se i indicar qualssevol altres ajudes o bonificacions rebudes per a la mateixa fi, si escau, amb indicació d’import, organisme i data de concessió.

– ____ (indicar SÍ/NO) ha sol·licitat i obtingut ajudes a l’Ajuntament de Xaló convocades DESTINADES A DONAR SUPORT A les PERSONES AUTÒNOMES, PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I PIMES PER A FER FRONT Als EFECTES ORIGINATS PER LA COVID-19. PLA PROVINCIAL o MUNICIPAL D’AJUDES A les PERSONES AUTÒNOMES, PROFESSIONALS, MICROEMPRESES I PIMES COVID 19.

– No haver sol·licitat ajudes convocades per a les mateixes despeses que es justifiquen en aquestes ajudes en altres entitats públiques o privades.

– Que la peticionària es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre (excloent el pronunciament exprés sobre el que disposa l’apartat 1. lletra e d’aqueix article).

– Que la persona sol·licitant es compromet a declarar les ajudes de minimis que li hagen sigut concedides per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim d’ajudes en què s’empara, o, si cas, declaració de no haver rebut cap; així com compromís de comunicar al més prompte les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud.

A aquesta fi declara (SÍ/NO) ___ ha obtingut Ajudes de minimis que li hagueren sigut concedida per qualsevol per qualsevol projecte durant els tres últims exercicis fiscals, amb indicació d’import, organisme, data de concessió i règim d’ajudes en què s’empara.

En cas afirmatiu especificar-la/s:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

– Que en cas de tractar-se d’una comunitat de béns, societat civil o una altra entitat econòmica sense personalitat jurídica no es dissoldrà fins que haja transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, d’acord amb el que estableix l’article 11 de l’esmentada llei.

– Compromís de comunicar, al més prompte possible, les obtingudes amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud, a l’efecte del que s’estableix en el Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013.

5.- SOL·LICITA:

Ser admès/a en la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajudes a autònoms i microempreses, PLA RESISTIR-AJUDES PARÈNTESIS (DL 1/2021), del municipi de Xaló, autoritzant l’Ajuntament de Xaló perquè, amb posterioritat a la justificació d’aquesta ajuda, puga obtenir de forma directa l’acreditació d’estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics.

L’abonament de l’import de l’ajuda s’efectuarà en el següent compte corrent que declara ser de la titularitat del/ de la peticionari/a:

IBAN: ____________________________________________________________ (20dígits)

6.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR I QUE S’APORTA(marcar amb X)

__DNI del sol·licitant.

__CIF de la microempresa.

__DNI del signant de la sol·licitud.

__En el cas d’entitats econòmiques sense personalitat jurídica declaracions dels comuners o socis i document de designació de representació.

__En el cas de microempreses, escriptura pública o contracte privat de constitució de l’entitat, així com fotocòpia d’escriptura de poder de representació suficient de qui actue en el seu nom, quan es tracte de persones jurídiques.

__Justificant d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o mútua professional.

__Certificat de situació en el cens d’activitats econòmiques de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en el qual haurà de constar data d’alta, domicili fiscal i, si escau, el local on desenvolupa la seua activitat, que haurà de ser dels expressats en l’Annex I de les bases de la convocatòria.

__ Justificant de titularitat de compte bancari.

__Certificat d’estar al corrent de pagaments enfront de l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

_ Títol habilitant per al funcionament de l’activitat econòmica que desenvolupe concedit per l’Ajuntament, o declaració responsable de no disposar de local determinat per no requerir-ho l’activitat.

__Inscripció en el Registre Censal d’Hisenda per a l’activitat econòmica que desenvolupe, certificat censal o equivalent.

__Inscripció en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

__Inscripció, si escau, en la Mutualitat corresponent.

__Vida Laboral Certificada per la Tresoreria de la Seguretat Social.

__Certificat de titularitat del compte corrent expedit per l’entitat financera, fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta bancària o anàleg justificant de titularitat del compte.

7.- DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DE LES DESPESES A SUBVENCIONAR QUE S’APORTA(indicar expressament l’aportat, agregant tantes línies com resulten necessàries):

A Xaló, a ____ de __________ de 2021.

Signatura del representant / sol·licitant

IL·LM. SR. ALCADE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE XALÓ.

Xaló, dinou de febrer de 2021

L’Alcalde-President, Signat: Joan Miquel Garcés Font