Spread the love

EDICTE

Pel plenari municipal, en sessió ordinària de data vint-i-tres d’abril de dos mil vint, s’ha acordat:

PRIMER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, per un període mínim de quaranta-cinc dies hàbils, que s’anunciarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d’àmplia difusió en la localitat, així com en la pàgina web municipal, el present expedient de modificació puntual núm. 16 de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Xaló pel qual es canvia a equipament educatiu-cultural (xarxa secundària dotacional públic) la qualificació la parcel·la núm. 3 de la UE-3 (residencial), a la llum de l’exposat en el cos d’aquesta proposta i atès que se situa limitant amb sòl dotacional cultural (Servei d’interès públic social).

SEGON.- SOL·LICITAR els informes regulats en l’article 57.1.b) LOTUP.

TERCER.- REPRENDRE la suspensió de llicències després de l’exposició al públic del pla en tramitació fins que es complete el termini de dos anys, de conformitat amb el que es disposa en l’article 64.3 de la LOTUP.

QUART.- FACULTAR al Sr. Alcalde del M.I. Ajuntament de Xaló tan àmpliament com procedisca en dret i fóra legalment necessari perquè execute el present acord, així com perquè d’adequada contestació als requeriments que, de les diferents Administracions, pogueren produir-se.

Xaló, a vint-i-nou de maig del dos mil vint.

Signat. L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.