Spread the love

EDICTE

Per acord plenari de l’Ajuntament de Xaló, adoptat en sessió ordinària celebrada el quatre de maig de 2018, figura aprovat entre unes altres il següent acord:

PRIMER.- Iniciar el procediment d’expropiació per taxació conjunta dels terrenys inclosos en el Projecte d’expropiació de “la reserva d’aprofitament de 2.487’42 m2 de techo que havia d’haver-se fet efectiva en la UE-6, de la qual és titular la societat PORTA DE XALÓ SL, derivada de l’ocupació directa acordada per acord de la Junta de Govern Local de vint-i-tres de març de dos mil cinc”, en execució de la Sentencia número 659, de vint-i-u de juliol de 2017, dictada per la Secció primera de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que consta en l’expedient.

SEGON.- Sotmetre a informació pública mitjançant anuncis a inserir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un diari dels de major circulació de la província, perquè en el termini d’un mes, a explicar des de l’endemà al de l’última de les referides publicacions, puga examinar-se la documentació i formular observacions i al·legacions dirigides a aquest ajuntament.

TERCER.- El lloc de consulta de la documentació serà el Servei d’Urbanisme d’aquest ajuntament, Carrer Església, 27, de dilluns a divendres de 09.30 a 14.00 hores.
QUART.- Tractant-se d’una expropiació forçosa d’una reserva d’aprofitament no inscrita en Registre de la Propietat, i sense que s’haja comunicat a aquesta Administració expropiant transmissió alguna de l’aprofitament reservat no correspon sol·licitar certificació en què s’acredite el domini i les càrregues de la següent reserva:

Codi: 1

Titular: PORTA DE XALÓ SL

NIF: B53899233

Domicili: C/ Sant Miquel,17B, Teulada

Registre Propietat: 2813

Referència cadastral Situació finca: UR SOLANA 831 de Xaló i amb referència cadastral no 0443306YH6904S000 1YL

Edificabilitat reservada (m2t): 2.487’42

Superfície a expropiar (m2t): 2.487’42 m2t (equivalents a 5.332’51 m2s)

Valoració (euros): 83.619’24 €

CINQUÈ. Notificar a l’interessat la fulla d’estima, que figura en el referit projecte d’expropiació, i comunicar-los que en el termini indicat en l’apartat segon d’aquest acord podran acceptar la fulla d’estima o rebutjar-la i formular la seua pròpia.
En el cas de rebutjar la valoració continguda en la fulla d’estima, es traslladarà l’expedient al Jurat Provincial d’Expropiació perquè fixe el preu just. El silenci de l’interessat es considerarà com a acceptació de la valoració fixada en la fulla d’estima, i s’entendrà determinat definitivament el preu just.

SISÈ. Facultar a l’Alcalde-president, tan àmpliament com procedisca en dret i fos legalment necessari, perquè execute el present acord així com perquè dicte les resolucions i subscriga tots els documents que siguen necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
Xaló, a vint-i-nou de maig de dos mil divuit.

Signat.
L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.