Spread the love

El Grup de Teatre “Benixaloní” de Xaló, està constituit per una vintena de persones, totes elles aficcionades al teatre, i representen sainets en valencià com:

  • Colombaire de profit.
  • Nelo Bacora.
  • De rebot.
  • Ja estic a ma casa.
  • ¿Coneixes a ta muller?.
  • El celós.
  • L’egoisme d’una sogra.
  • Dos pardalets una aguileta.
  • Geperut i coixo.

Sainets tots ells que fan que el públic oblide tots els maldecaps i passe un bon “rato” gaudint amb la seua actuació. Especialment indicat per Associacions de Pensionistes i Regidories de Cultura dels Ajuntaments.

Preu especial per Associacions de Jubilats: 250 Euros. Telèfon de contacte: 649 20 45 46 (Tadeo)

Actuacions preferentment caps de setmana

Més informació aquí