Spread the love

DECRET D’ ALCALDIA

Finalitzat que ha sigut el termini de presentació d’instàncies sol.licitant prendre part en el procés selectiu de constitució d’una BORSA DE TREBALL per proveir amb caràcter temporal, les necessitats de llocs d’OPERARI COMESOS MÚLTIPLES, amb caràcter temporal, segons bases anunciades el 03/03/2020 en tauler d’anuncis municipal per les facultats conferides legalment,

RESOLC

PRIMER: Aprovar la llista provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu:

ADMESOS:

En JUAN JOSÉ CALAFAT PUIG

En PERE LLOPIS ORDINES

En DAVID LLOPIS CABRERA

En JOSE MESTRE CALAFAT

En RODRIGO BELMONTE LOPEZ

En FRANCISCO CARRIÓ BOTELLA

En VICENTE SALA SENDRA

En JOAQUIM JORDÁ MONCHO

En JAIME VIVES MOLINES

En VÍCTOR PULIDO MOLINES

En RAÚL GRAÑÓ AUSINA

En JUAN SALVADOR CUART MONSERRAT

EXCLOSOS

Na TAMARA JORDÁ MONCHO (1)

En JOSÉ ANTONIO GIL GALÁN (1)

En MARTIN MESTRE MONSERRAT (1)

En FRANCISCO TORRES RIPOLL (1)

Motiu Exclusió:

(1). Per no acreditar que està en possessió de la titolació exigida a la convocatòria.

(2).

(3)

SEGON: La present llista provisional s’entendrà elevada a definitiva en el cas de que no es presentara cap al.legació durant el següent termini: 2 dies naturals comptadors des de l’anunci d’esta resolució.

TERCER: Contra la present resolució que no esgota la via administrativa, constituix un acte de tràmit, no decidix directa ni indirectament el fons de l’assumpte, no determina la impossibilitat de continuar el procediment, per la qual cosa de conformitat amb el que disposa l’art. 107.1 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, no procedix cap recurs administratiu.

Així mateix, de conformitat amb el mateix article, podran els interessats formular oposició a este acte administratiu de tràmit, formulant les al·legacions que estimen pertinents per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

Així mateix, tampoc podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, tenint en compte que no es complixen els  supòsits legals de l’art. 25 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, ja que el recurs contenciós administratiu és admissible en relació amb les disposicions de caràcter general i amb els actes expressos i presumptes de l’Administració Pública que pose fi a la via administrativa, ja siguen definitius o de tràmit, si estos últims decidixen directament o indirectament el fons de l’assumpte; circumstància esta última que no es complix.

Xaló a 12 de juny de 2020.

L’Alcalde.                                                                                 El Secretari.

Joan Miquel Garcés Font.                                                          Iván Pérez Jordá.