Spread the love

Termini Obert per a convocatòria del procediment de contractació d’obres de “Reforma de les instal.lacions de la piscina municipal”.

L’objecte del contracte és la realització d’obres consistents en  “Reforma de les instal.lacions de la piscina municipal”, la codificació del qual és CPV 45212212-5 Trabajos de construcción de piscinas.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal com estableix l’article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Documentació:

Plec de Clausules Administratives Particulars 

Projecte Reforma Piscina Xaló