Models de sol·licitud

En aquesta secció podrà descarregar els models de sol·licitud per a presentar instàncies en l’Ajuntament.

Documents

Instància genèrica

Model per a qualsevol tipus de sol·licitud, comunicat, queixa, etc. que es vullga presentar en l'Ajuntament.
Sol·licitud Llicència d'Obra

Model de sol·licitud de llicència d'obra major i menor.
Sol·licitud Certificat de Compatibilitat

Model de sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística previ a la petició de llicència d'opertura o comunicació ambiental.
Sol·licitud Comunicació Ambiental per Declaració Responsable de l'Emprenedor

Activitats comercials consistents a oferir en el mercat interior productes, naturals o elaborats, per compte propi o aliena, així com serveis davall qualsevol forma de ocmercialització, venda o prestació (per exemple comerços, tallers de reparació d'articles de la llar, estètica, menjars per a portar, consultes mèdiques, clíniques de fisioteràpia, oficines que presten serveis, despatxos professionals, ...) Article 2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
Sol·licitud Declaració Responsable per a obtenció de llicència d'obertura

ctivitats compreses en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectables Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (bar, cafeteria, restaurant, pub, ludoteques, ... segons catàleg annex a la Llei 14/2010), excepte les compreses en l'article 10 de la dita Llei 14/2010.
Sol·licitud Comunicació Ambiental

Activitats no sotmeses a declaració responsable ni subjectes a llicència ambiental (acadèmies d'ensenyança, oficines que no presten servicis particulars, magatzems d'escassa entitat, instal·lacions fotovoltaiques...).
Sol·licitud Llicència Ambiental

Activitats compreses en l'article 43 i Disposició Transitòria Quinta de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.
Sol·licitud de Llicència de Primera Ocupació

Model de sol·licitud de llicència municipal de primera ocupació de vivendes i/o edificis.
Sol·licitud de Llicència de Segona o Posteriors Ocupació

Model de sol·licitud de llicència municipal de segona i posteriors ocupació de vivendes i/o edificis.
Sol·licitud de Canvi de titularitat del contracte d'aigua potable

Model de sol·licitud de canvi de titularitat del contracte del subministrament d'aigua potable.

NOTA: Les instàncies s’han de presentar en paper i signades en el registre d’entrada de l’Ajuntament. No seran vàlides aquelles instàncies enviades per correu electrònic o altres mitjans on no es puga garantir la identitat del sol·licitant.