Spread the love

Es posa a disposició del veïnat de Xaló un total de 562 bons de comerç per a habitants empadronats al municipi de Xaló que constin al padró municipal amb més de 18 anys a data 31/12/2021, de manera que es lliuraran, fins que s’esgotin, CINC bons per habitant sempre que compleixin el que estableix l’apartat 3.2 de les presents bases i així ho sol·licite en model Annex II.

Es donaran, fins que s’esgotin, CINC bons de comerç per persona major de 18 anys a data 31/12/2021, per un valor de 10 euros per cadascun dels bons, de manera que l’Ajuntament pagarà a l’empresari –prèvia la seva facturació a l’Ajuntament- 10 euros per cada bo sempre que la persona adquirient -dins el termini de sol·licituds de la convocatòria- gasti 20 euros a l’establiment adherit a aquesta IIa campanya.

Un cop tancat el cens d’habitants de Xaló majors de 18 anys a data 31/12/2021, s’assignaran CINC bons de 10 euros a cadascun, que poden ser consumits durant tot el període que dura la campanya, i s’han de consumir en UNA i fins a CINC compres.

A cada bo se li assignarà un codi alfanumèric únic, que es lliurarà al mateix Ajuntament, complint els requisits de l’article 3.2 de les presents bases, sempre que es personi físicament del 19 d’octubre de 2022 fins al 31 d’octubre de 2022 la retirada del bo, havent de presentar l’original del document d’identitat davant de l’establiment adherit per verificar la identitat entre titular del bo i qui hi compareix per consumir.

Les persones podran gastar els seus bons entre el 19 d’octubre del 2022 fins al 31 d’octubre del 2022, ambdós inclosos en els establiments que s’hagin adherit a la campanya, d’acord amb el que estipulen les presents Bases, i que es relacionaran en un llistat que estarà disponible al web municipal https://xalo.sedelectronica.es/info.0 A més, aquests establiments comptaran al seu aparador amb un cartell identificatiu d’aquesta campanya que se li proporcionarà un cop formulin l’adhesió al programa de Bons Comerç.

La persona consumidora per bescanviar els bons de comerç, i en el moment de fer la compra haurà de lliurar el bo original a l’establiment, i mostrar a més el document d’identitat.

Els bons només es podran utilitzar als establiments adherits a la Campanya bo comerç i durant les dates de durada de la campanya. Es donarà CINC bons de comerç per persona major de 18 anys a data 31/12/2021, per un valor de compra mínim de 10 euros per cadascun dels bons, de manera que, per a una despesa mínima de 20 euros, l’ajuntament pagarà 10 euros a l’establiment adherit -prèvia la facturació a l’ajuntament per l’establiment adherit- i la persona adquirient abonarà 10 euros al mateix establiment.

El bo es pot consumir durant tot el període que dura la campanya.

El bo de comerç no és bescanviable per diners en efectiu.

Limport de la compra ha de ser igual o superior al doble del valor del bo.

No es tornarà en metàl·lic limport del bo.

Com que els bons no són bescanviables per diners en efectiu i no se’n tornarà l’import en cap cas, si es produeix una devolució de producte, l’establiment està obligat a emetre un val per l’import íntegre de la compra a gastar en el mateix comerç.

La compra a l’establiment, i la utilització de bons de comerç s’haurà de realitzar de forma responsable, tenint en compte que cap import del mateix serà retornat per altres circumstàncies que puguin derivar-se de la seva pèrdua, oblit o desconeixement de les bases de la campanya.

Així mateix, qualsevol intent de frau detectat, tals com falsificació dels bons, ratllades, esmenes o similars seran penalitzats amb la pèrdua del dret a participar a la següent campanya que organitzi l’Ajuntament, sense perjudici de les responsabilitats d’un altre ordre que corresponguin.

Llistat de comerços adherits

Bases

Annexe I

Annexe II

Fitxa de manteniment de tercers