Spread the love

CAMPANYA RECICLATGE I REDUCCIO DE RESIDUS

L’Ajuntament de Xaló continua apostant per la sostenibilitat i introdueix el quint contenidor d’orgànica

Continuem treballant de valent per fer la millor gestió possible dels residus urbans. En aquesta ocasió, continuem apostant per la recollida selectiva. L’ajuntament ha preparat uns kits de recollida selectiva que inclouen un cubell d’orgànica, un embut per filtrar l’oli i dos contenidors per a paper i plàstic. El kit es podrà recollir a l’ajuntament fins al 30 de juny amb cita prèvia, doncs caldrà la realització d’un mini-qüestionari sobre el reciclatge de residus. L’objectiu del fàcil mini-qüestionari és assegurar-se que tots i totes els xaloners i xaloneres entenen el procés de reciclatge.

Aquest acció va destinada a preparar a xaloners i xaloneres davant la nova fracció del quint contenidor de matèria orgànica que cal introduir per llei i que significarà una reducció important del volum de residus.

Acte de presentació i informació sobre la campanya

El dijous 14 de juny a les 19-21h se celebra la presentació del quint contenidor i les accions per donar suport a la reducció de residus. Durant la presentació xaloners i xaloneres podran emplenar el qüestionari en matèria de coneixements de tractament de residus per emportar-se a casa el seu kit i informar-se sobre qualsevol dubte respecte de la gestió dels residus i reciclatge.

Resum de les accions en matèria d’optimització i reducció del tractament de residus

Rerefons de la campanya

A banda de les accions realitzades al llarg de la legislatura en matèria de tractament sostenible de residus dutes a terme per l’ajuntament de Xaló, seguint una voluntat clara i aposta ferma per la sostenibilitat, la intervenció del quint contenidor d’orgànica i la propera prohibició de l’ús de bosses de plàstic gratuïtes (25 m d’espessor) per part dels comerços és un requeriment de llei nacional que respon a la Directiva 94/62/CE del Parlament Europeu i del Consell del 20 de desembre de 1994, relativa als envasos i residus d’envasos, adoptada per prevenir o reduir l’impacte mediambiental dels envasos i els seus residus. Els efectes d’aquesta directiva estan contemplats en la Llei 11/1997 del 24 d’abril sobre Envasos i Residus d’Envasos. El consum de borses de plàstic ‘lleugeres’ no són reutilitzades freqüentment i provoquen un gran nombre de residus dispersos que afecten majoritàriament els ecosistemes aquàtics . És per això que Directiva 94/62/CE va estar modificada per la Directiva (UE) 2015/720 del 29 d’abril del 2015 que s’incorpora a l’ordenament jurídic nacional mitjançant el Reial Decret 293/2018. Amb l’objectiu de reduir en volum de consum de borses de plàstic lleugeres, a partir del 31 de desembre de 2018 quedarà prohibida la distribució gratuïta de borses de les mateixes en els punts de venda de mercaderies o productes. Per contra, estaran permeses les borses de menys de 15 micres d’espessor destinades a preservar els aliments. Tanmateix, a partir de l’1 de gener de 2020 quedarà prohibida l’entrega gratuïta de borses de plàstic no compostables en punts de venda. Aquesta mesura coincideix amb la plena implantació de la recollida separada de bio-residus (nou quint contenidor d’orgànica).

Adjuntem copia literal del text del reial decret on especifica les mesures que entraran en vigor a partir de l’1 de juliol de 2018:

Artículo 4. Medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico.
Las medidas que se adoptan para reducir el consumo de bolsas de plástico, en función de su fecha de entrada en vigor, son las siguientes:

1. A partir del 1 de julio de 2018:

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado.

b) En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras prevista en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje.

c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el anexo I.

d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores.

2. A partir del 1 de enero de 2020:

a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o productos, de bolsas de plástico fragmentables.

b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un porcentaje mínimo del 50 % de plástico reciclado.

3. A partir del 1 de enero de 2021, se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable. Los comerciantes podrán también optar por otros formatos de envase para substituir a las bolsas de plástico.

4. Todas las medidas incluidas en este artículo afectarán tanto a las bolsas de plástico que se entreguen en los puntos de venta de bienes o productos como a las que puedan suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio. Se excluyen los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril.