UE-B5

UE-B5
Acord de programació
Anunci projecte d'urbanització
Projecte d'urbanització1. Índex
2. Memòria
3. Explanació i pavimentació
4. Alcantarillat
5. Abasteciment
6. Canalitzacions telefòniques
7. Jardineria
8. Energia elèctrica
9. Pla d'obres
10. Característiques principals de les obres
11. Justificació de preus
12. Afeccions
13. Presupost UE-B5
Plànols02.n. Estat actual topografía
03.n. Ordenació
04.n. Explanació i pavimentació. Perfils longitudinals
04.n. Explanació i pavimentació. Perfils longitudinals 2
05.n. Explanació i pavimentació. Perfils transversals
06.n. Planta de señalització i detalls
07.1. Alcantarillat. Planta general. Pluvials
07.2. Alcantarillat. Planta general. Fecals
08.n. Alcantarillat. Perfils longitudinals. Pluvials i fecals 1
08.n. Alcantarillat. Perfils longitudinals. Pluvials i fecals 2
08.n. Alcantarillat. Perfils longitudinals. Pluvials i fecals 3
08.n. Alcantarillat. Perfils longitudinals. Pluvials i fecals 4
09.n. Abasteciment. Planta general i detalls
10.n. Canalitzacions telefóniques. Planta general i detalls
11.n. Jardineria. Planta general i detalls
12.n. Energia elèctrica. Planta general R.S.B.T. i detalls
13.n. Energia elèctrica. Planta general alumbrat públic i detalls
14.n. Coordinació de serveis
Aprobació del programa d'actuació integrada
Projecte de reparcel·lació (19/01/2007)1. Adjudicacions
2. Aportacions
3. Comptes de liquidació
4. Meridian PAI B-5 REPARCEL
PlànolsSituació
Foto aèria
Règim urbanístic
Evolució històrica
Topogràfic estat actual
Finques inicials (a)
Finques inicials (b)
Finques inicials (c)
Aportacions (d)
Finques resultants (a)
Finques resultants (b)
Finques resultants (c)
Adjudicacions (d)
Superposició
Anunci projecte de reparcelació forçosa (14/06/2008)
Projecte de reparcelació 2ª (23/06/2008)1. Adjudicacions
2. Aportacions
3. Comptes de liquidació
4. Memòria
PlànolsSituació
Foto aèria
Règim urbanístic
Evolució històrica
Topogràfic estat actual
Finques inicials (a)
Finques inicials (b)
Finques inicials (c)
Aportacions (d)
Finques resultants (a)
Finques resultants (b)
Finques resultants (c)
Adjudicacions (d)
Divisió en fases (a)
Divisió en fases (b)
Divisió en fases (c)
Divisió en fases (d)
Divisió en fases (e)
Superposició