Spread the love

EDICTE

El ple municipal, vist l’informe tècnic municipal, per acord adoptat en sessió ordinària de data vint-i-nou d’octubre de dos mil vint, va acordar efectuar declaració expressa de la suspensió en l’atorgament de llicències de construcció de magatzems i casetes d’eines destinades a l’explotació equina o similar de xicoteta capacitat amb ús no comercial en tot el terme municipal de Xaló, amb una duració màxima d’un any, així com prosseguir la tramitació de la modificació puntual núm. 17 de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal de Xaló de conformitat amb el que es disposa en la LOTUP i atesos els informes del servei d’urbanisme municipal i de la secretaria municipal de catorze d’octubre de dos mil vint.

Xaló, a trenta d’octubre de dos mil vint.

L’ALCALDE