Spread the love

EDICTE

Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xaló, núm.20200407fm01, de data set d’abril de dos mil vint,  s’HA RESOLT:

Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual 14 de les Normes Subsidiàries de Planejament municipal de Xaló.

«Antecedents de fet

Vist que per l’arquitecte tècnic municipal, en data set d’abril de 2020, s’ha informat el següent:

FRANCISCO MENGUAL SENDRA, enginyer d’edificació i arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de Xaló, a requeriment del senyor Alcalde-President de l’Ajuntament de Xaló sobre la tramitació d’aquesta modificació puntual, té l’honor d’emetre el següent:

I N F O R M E :

ANTECEDENTS:

            PRIMER. Amb data 1 de febrer de 2018 per acord de l’Ajuntament Ple es va acordar sol·licitar l’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica de la Modificació Puntual Número 14 de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipal de Xaló. Sent el document tècnic redactat per l’enginyer d’edificació i arquitecte tècnic municipal que subscriu , en format paper i digital.

            SEGON. Consta en l’expedient de conformitat amb l’article 49.bis de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 8481 del 7 de febrer de 2019) la consulta pública prèvia prevista. Després d’aquesta consulta no s’ha aportat cap suggeriment sobre aquest tema. Havent-se publicat en el portal web i havent-se notificat a diverses associacions de la localitat, concretament a l’Agrupació Musical Jalonense i a l’Agrupació Musical Festival Band i al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Verge Pobra de Xaló.

TERCER. Aquesta Modificació Puntual Núm. 14 té per objecte el canvi de qualificació de la parcel·la d’ús dotacional públic administratiu-sanitari del carrer Canonge Sr. Pedro Mauri, núm. 7 de 247 m² (Antic Ajuntament) a qualificar-la com a residencial entre mitgeres casc tradicional.

La normativa urbanística que se li aplicaria a la parcel·la en qüestió seria la Norma “30.1 Nuclis Històrics. Residencial entre mitgeres casc tradicional”  quant als paràmetres urbanístics i la Norma 29.1.1 del document de les Normes Urbanístiques de les NN.SS. de Xaló quant als usos. A manera de resum, les característiques fonamentals:

  • Ús principal: residencial, compatible amb terciari.
  • Fons màxim 20 metres, excepte la planta baixa que pot arribar al límit parcel·la.
  • Nombre de plantes màximes: Tres (altura mínima una menys que la màxima).
  • Altura màxima de cornisa és de 10 metres.

La motivació per a aquest canvi de qualificació porta causa de no haver-se aconseguit la implantació efectiva de l’ús dotacional públic amb ús administratiu-assistencial, que li va atorgar el planejament vigent, Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Xaló, des de la seua aprovació definitiva l’any 1994 (veure apartat 2 de la Memòria Informativa i Justificativa del document tècnic de la Modificació Puntual Núm. 14).

QUART. L’Òrgan Ambiental i Territorial en el present procediment resulta ser l’Ajuntament de Xaló de conformitat amb el que s’estableix en l’article 48.c de la Llei 5/2014 d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, a l’afecta única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbà definida en la LOTUP. En igual sentit ha informat el Servei Territorial d’Urbanisme (STU) d’Alacant amb data 31 de gener de 2019 i 17 d’octubre de 2019.

Segons disposa l’article 48.c) de la LOTUP “L’òrgan ambiental i territorial serà l’ajuntament del terme municipal de l’àmbit del planejament objecte de l’avaluació ambiental, sense perjudici de l’assistència i cooperació de les diputacions provincials d’acord amb la legislació de règim local, en els següents casos:”, resultant d’aplicació al present suposat l’apartat 1 referit a “els instruments de planejament urbanístic que afecten única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbà definida en la present llei”.

Ja que no es concreta quin òrgan municipal és el competent per a realitzar l’avaluació ambiental i territorial estratègica en el si de l’ajuntament, resulta d’aplicació el que es disposa per l’article 21.1.s) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), segons el qual aquesta competència li correspondria a l’Alcalde-President.

CINQUÈ. La documentació tècnica obrant en l’Oficina Tècnica Municipal sobre aquest tema és la següent:

  • Document inicial estratègic (conté l’exposat en l’article 50 de la LOTUP).
  • Esborrany del pla o programa.

La referida documentació és conforme al que s’estableix en l’article 50 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

CONSIDERANT QUE:

PRIMER. Per part de l’Ajuntament de Xaló, el qual ostenta la condició d’òrgan promotor i òrgan ambiental i territorial de conformitat amb l’article 48.c.1 de la LOTUP, en afectar la proposta plantejada única i exclusivament a l’ordenació detallada del sòl urbà, d’acord amb l’article 51.1 de la LOTUP, s’ha procedit a sotmetre la documentació indicada a consultes a les següents Administracions Públiques afectades i a quantes persones, associacions, plataformes o col·lectius que s’hagen pronunciat o aportat suggeriments en la fase prèvia a la redacció del pla o programa, per un termini de 60 dies hàbils donades les dates:

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CONSULTADA CONSULTA INFORME
1 SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA (PATRIMONI CULTURAL). CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 07/08/2019 Amb data 17 de desembre de 2019 amb registre d’entrada núm. 3437 es presenta informe sobre aquest tema en el sentit favorable.
2 SERVEI  TERRITORIAL DE PAISATGE A VALÈNCIA. CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT 07/08/2019 No s’ha emès informe en el termini de consultes concedit.
3 DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA. CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 07/08/2019 No s’ha emès informe en el termini de consultes concedit.
4 SERVEI  TERRITORIAL DE SERVEIS SOCIALS. CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES 07/08/2019 Amb data 29 d’octubre de 2019 amb registre d’entrada núm. 2997 es presenta informe sobre aquest tema en el sentit que no formula cap al·legació.
5 SERVEI  TERRITORIAL DE TERRITORI I URBANISME. CONSELLERIA POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT 07/08/2019 Amb data 22 d’octubre de 2019 amb registre d’entrada núm. 2923 es presenta informe sobre aquest tema en el sentit favorable.
  En la fase prèvia de la redacció del pla no s’han aportat cap suggeriment sobre aquest tema. Havent-se publicat en el portal web i havent-se notificat a diverses associacions de la localitat, concretament a l’Agrupació Musical Jalonense i a l’Agrupació Musical Festival Band i al Col·legi d’Educació Infantil i Primària Verge Pobra de Xaló (veure apartat segon dels antecedents del present informe).

El Servei Territorial d’Urbanisme informa en data 17 d’octubre de 2019 (registre d’entrada núm. 2923/19 de data 22/10/2019) que: “Des del punt de vista de les competències d’aquest Servei Territorial es considera prou justificat el compliment de la legislació d’aplicació, en concret del paràgraf transcrit en l’apartat anterior de l’article 63.3, per la qual cosa no cal plantejar objeccions a la tramitació.

            Es recorda a l’Ajuntament la necessitat que, prèvia o simultàniament a l’aprovació definitiva de la present modificació, es produïsca la desafecció tant de l’immoble com de l’ús”. Sobre aquest tema cal indicar que l’Ajuntament de Xaló està tramitat de manera simultània la desafecció tant de l’immoble com de l’ús (veure Butlletí Oficial de la Província d’Alacant Núm. 26 de data 07/02/2020).

La Cap del Servei de Coordinació Administrativa i Suport Tècnic de la Conselleria D’Igualtat I Polítiques Inclusivament informa en data 29 d’octubre de 2019 (registre d’entrada núm. 2997/19 de data 29/10/2019) que: “De conformitat amb el que establix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, s’informa que aquesta conselleria no formula cap al.egació”.

El Director Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant informe amb data 10 de desembre de 2019 (registre d’entrada núm. 3437/19 de data 17/12/2019) el següent: “RESOLC:

AUTORITZAR, als efectes patrimonials, la modificació puntual núm.14 de les NNSS de Planejament de Xaló, canvi de qualificació de la parcel.la d’ús dotacional públic-administratiu-sanitari del carrer Canonge Sr. Pedro Mauri, 7 (antic Ajuntament) a residencial entre mitgeres Nucli Històric Tradicional, conforme a la documentació presentada per l’interessat; recordant a l’ajuntament l’obligació de redactar un catàleg de Béns i espais protegits, en mancar el municipi d’aquest”.

No obrant cap al·legació ni informe més sobre aquest tema per registre d’entrada.

L’apartat segon de l’article 51 de la LOTUP disposa: <<2. Una vegada rebuts els pronunciaments de les administracions públiques afectades i persones interessades, o transcorregut el termini atorgat per a això, l’òrgan ambiental i territorial elaborarà i remetrà a l’òrgan promotor i a l’òrgan substantiu, segons siga procedent, un dels documents següents:

  1. b) Una resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic, per considerar, d’acord amb els criteris de l’annex VIII d’aquesta llei, que el pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori, resolent-se l’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat i indicant la procedència de la tramitació del pla o programa conforme al capítol següent o a la seua normativa sectorial.>>.

SEGON. Valoració dels possibles efectes sobre el medi ambient de la proposta: Segons el parer del tècnic informant, es considera que la proposta, no sembla que puga desplegar efectes sobre el medi ambient, sobretot tenint en compte que la modificació de qualificació que es proposa no suposa cap impacte sobre el medi ambient i el paisatge existent, al desenrotllar-se sobre un sòl urbà la destinació del qual és ser edificat d’acord amb les determinacions de les normes urbanístiques actuals, no comportant augment de l’edificabilitat i ocupació que li assigna en l’actualitat el planejament. Així mateix es disposa de l’informe favorable del Servei Territorial De Cultura (Patrimoni Cultural) de la Conselleria D’Educació, Cultura I Esport i a més cal indicar que aquesta edificació objecte de la present modificació no constitueix un element de protecció del Patrimoni Històric-Artístic, Arqueològic i Cultural dels relacionats en la Norma 23 del planejament vigent, no estant subjecte pel planejament a un tractament especial segons la Norma 23.

            TERCER. Conforme a l’estipulat en l’article 46.3 de la LOTUP, l’òrgan ambiental i territorial determinarà, tenint en consideració els criteris de l’annex VIII, el sotmetiment al procediment d’avaluació ambiental i territorial ordinari o simplificat, en funció de l’existència d’efectes significatius sobre el medi ambient, prèvia consulta a les Administracions Públiques afectades a les quals es refereixen els articles 48.d) i 51.1 de la LOTUP.

Segons l’exposat en l’apartat segon anterior i d’acord amb els criteris de l’annex VIII de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, es considera que no té efectes significatius sobre el medi ambient, podent-se resoldre la seua avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat.

QUART. D’altra banda, de conformitat amb l’informat per qui subscriu en els diferents informes que obren en l’expedient i de l’informe emès pel Servei Territorial d’Urbanisme de data 17 d’octubre de 2019,  cal indicar que la modificació proposada afecta a les determinacions de l’ordenació detallada definides en l’article 35 de la LOTUP i per això, l’aprovació definitiva correspondrà a l’Ajuntament en aplicació de l’article 44.5 de la citada Llei.

Per tot l’exposat, qui subscriu proposa segons estableix l’article 51 de la LOTUP, per considerar, d’acord amb els criteris de l’annex VIII d’aquesta llei, que la modificació del planejament avaluat no influeix en altres plans o programes, no té incidència en el model territorial vigent en el municipi ni produeix increment en el consum de recursos, no suposa afecció sobre elements del patrimoni natural i cultural i, consultades les administracions públiques amb competències afectades, es pot concloure que el procediment d’avaluació ambiental simplificada és suficient per a determinar que la modificació puntual número 14 de les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Xaló no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.

Ja que la modificació que ens ocupa consisteix en un canvi de qualificació de la parcel·la d’ús dotacional públic administratiu-sanitari del carrer Canonge Sr. Pedro Mauri, núm. 7 de 247 m² (Antic Ajuntament) a qualificar-la com a residencial entre mitgeres casc tradicional i no suposa cap variació respecte de les determinacions urbanístiques vigents ni alteració significativa de l’estructura territorial prevista, no s’estima necessària l’elaboració d’un Estudi d’Integració Paisatgística en els termes establits per l’article 6, en connexió amb l’Annex II de la LOTUP, al no implicar la proposta pretesa cap incidència en aspectes físics ni en el paisatge actual.

Per tant, es proposa emetre l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual número 14 de les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Xaló, procedint continuar la tramitació de la modificació de planejament conforme al Capítol III “Tramitació dels plans no subjectes al procediment ordinari d’avaluació ambiental i territorial estratègica” del Títol III “Procediment d’elaboració i aprovació de plans i programes” del Llibre 1 de la LOTUP, en concret el que es disposa en l’article 57. Així mateix cal indicar de conformitat amb l’apartat setè de l’article 51 de la LOTUP :

<< La resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic emesa en el procediment simplificat es comunicarà a l’òrgan promotor i a l’òrgan substantiu, a l’efecte de continuar el procediment d’aprovació del pla o programa conforme al capítol següent d’aquesta llei o a la legislació sectorial corresponent. Aquesta resolució no serà susceptible de cap recurs, sense perjudici dels quals, si escau, procedisquen en via judicial contenciós-administrativa enfront de la disposició de caràcter general que haguera aprovat el pla o programa, o bé, sense perjudici dels quals procedisquen en via administrativa enfront de l’acte, si escau, d’aprovació del pla o programa.

L’informe ambiental i territorial estratègic perdrà la seua vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, no s’haguera procedit a l’aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la seua publicació. En tals casos, el promotor haurà d’iniciar novament el procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada del pla o programa.>>.

Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria municipal, en data set d’abril de dos mil vint, sobre procediment a seguir.

Resultant que el procediment de sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental i territorial estratègica ve regulat en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana, d’ara en avant LOTUP, en concret, en els articles 50 i 51 del precitat text legal.

De conformitat amb els considerants exposats, i en ús de les atribucions que em vénen conferides HE RESOLT:

PRIMER.- Acceptar expressament els informes emesos per l’arquitecte tècnic municipal i pel secretari d’aquest ajuntament, de data set d’abril de 2020, que expressament s’incorporen a la present resolució servint de motivació a la mateixa en els termes establits en l’article 88 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

SEGON. Concloure que la proposta de la modificació puntual número 14 de les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Xaló no té efectes significatius sobre el medi ambient conforme als criteris establits en l’annex VIII de la LOTUP.

TERCER. Resoldre favorablement l’avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual número 14 de les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal de Xaló, sense que s’establisquen condicionants ambientals.

QUART. Donar compte del contingut de la resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a quants interessats apareguen en la tramitació ambiental d’aquesta actuació.

CINQUÈ. Ordenar la publicació de la resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en l’article 51.7 de la LOTUP.

SISÈ. La present resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat no és susceptible de cap recurs per considerar-se acte de tràmit, sense perjudici dels recursos que, si escau, procedisquen en via contenciós-administrativa enfront de l’acte que aprove l’instrument de planejament corresponent, la qual cosa no és inconvenient perquè puguen utilitzar-se els mitjans de defensa que s’estimen pertinents en dret.

Setè. Seguir en l’expedient el procediment i tràmits legalment establits per l’ordenament jurídic vigent i d’aplicació

VUITÈ. L’informe complet pot consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament www. www.xalo.org

Xaló a set d’abril de dos mil vint.

Signat. L’Alcalde.Joan Miquel Garcés Font.