Spread the love

EDICTE

RESOLUCIÓ de dotze de juny del 2018, de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xaló, per la qual es convoca un procediment abreujat de selecció per a proveir llocs de treball temporal de SOCORRISTES AQUÀTICS de l’Ajuntament de Xaló, de forma temporal per mitjà de contractació de personal laboral temporal.

Conforme la Secretaria- Intervenció Local, l’Alcaldia ha resolt iniciar procediment abreviat de selecció per a formar bossa per la cobertura excepcional i urgent, de forma temporal, per mitjà de les corresponents contractacions de personal laboral, de llocs de treball temporal necessaris de SOCORRISME AQUATIC renovant i deixant en efecte la bossa de treball provinent de l’exercici passat, i en virtut de les competències conferides per l’Art. 21.1.g) LBRL, que preveu que és competència de l’Alcalde l’aprovació d’aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal, i el que disposa l’article 8 de l’Orde de 17 de gener del 2006, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment lloc de treball de l’administració del Govern Valencià (DOGV núm. 5.184, de 25.01.2006), s’ha vingut a resoldre:

Convocar un procediment abreujat de constitució de bossa de treball de SOCORRISTES AQUÀTICS, per la contractació laboral temporal per llançament de nova activitat o obra o servei determinat, d’acord amb les BASES següents:

Primera

Iniciar un procediment abreujat per la contractació temporal, per un període màxim anual de tres mesos, no prorrogables, de lloc de SOCORRISTES AQUÀTICS.

Segona

Podran concórrer a l’esmentat procediment els que reunisquen els següents requisits:

1) Denominació dels llocs de treball: SOCORRISTES AQUÀTICS. Per assimilació TR LEBEP, Grup C2.

2) Retribució íntegra mensual
La retribució íntegra mensual, serà de 1110,52€/bruts/mensuals.

3) Funcions del lloc i període.

Les pròpies de SOCORRISTA AQUÀTIC.

La duració prevista de les contractacions d’estiu serà, aproximadament, d’un a tres mesos, no prorrogables.

S’establix un període de prova de 15 dies, segons el que disposa l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

4) Jornada de treball aproximada: a temps complet o parcial segons les necessitats del servei, distribuïdes de la manera següent:

 En horari de matí i/o vesprada. La franja horària serà determinada per l’Alcaldia.
 Extraordinàriament podran prestar-se serveis fora de l’horari habitual establert, a petició de l’Alcaldia, i que serà compensat per mitjà de la fórmula següent: per cada hora de treball extraordinari es compensarà amb una hora i quart de descans. El dia en què es disfrutarà la jornada a compensar es determinarà de comú acord amb l’Alcaldia. En el cas que el servici no poguera prescindir d’eixe treballador pel temps degut, es podrà satisfer l’import pecuniari de l’hora extraordinària a raó d’un vegada i un quart de l’import de l’hora ordinària.
 L’horari de treball s’adaptarà al part de treball, que serà aprovat per l’Alcaldia.

5) Requisits dels aspirants:

 Ser espanyol/a o nacional dels Estats membres de la Unió Europea podran accedir, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, així com també els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. Les previsions d’este apartat s’aplicaran, siga quina siga la seua nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, seguen menors de vint-i-un anys o majors de la dita edat dependents.
 Tindre complits setze anys i no haver aconseguit l’edat de jubilació.
 Estar en possessió del títol de SOCORRISTA AQUÀTIC o equivalent. També s’admetrà qui haja superat el (TAFAD ) o equivalent en els nous plans d’estudi – el que implicarà que aquesta titulació no podrà ser avaluada com a mèrit
 No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.
 No haver sigut separat per mitjà d’expedient disciplinari del servici de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l’accés a la funció pública.

Estos requisits hauran de posseir-se en el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantindre’s fins al moment de la firma del contracte de treball.

Si en qualsevol moment posterior a l’aprovació de la llista d’admesos/ exclosos, inclús una vegada finalitzat el procés selectiu, s’advertirà inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, esta es considerarà defecte insubsanable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.

Tercera.- Procediment Selectiu.

El procediment de selecció constarà de les fases següents:

I.- Concurs de Mèrits.
II.- Entrevista (voluntària).

DE LA FASE DE CONCURS

Pel Tribunal Qualificador es procedirà a la valoració dels mèrits al·legats per cada un dels aspirants que hagueren superat la fase d’oposició, d’acord amb el barem següent:

1.- Mèrits, experiència docent i formació. (fins a un màxim de 80 punts):

1.1. Experiència professional específica (fins a un màxim de 55 punts):

-Per prestació de serveis públics de socorrista aquàtic en piscina pública de Xaló, 10 punts per cada mes complet treballat, i 5 punts pel global de les fraccions corresponents (únicament es puntuarà si el total de fraccions fora superior a 5 dies).
-Per prestació de serveis públics de socorrista aquàtic en altres piscines públiques, 5 punts per cada mes complet treballat, i 2’5 punts pel global de les fraccions corresponents (únicament es puntuarà si el total de fraccions fora superior a 5 dies).

1.2. Altres titolacions (fins a un màxim de 20 punts): Tècnic d’Activitats Físic-Esportives (TAFAD) -o titolacions equivalents-,( sempre que no haja sigut utilitzat com a requisit per ser admès ) 20 punts.

1.3. Cursos sobre formació i perfeccionament específics (fins a un màxim de 5 punts).

-Per cursos relatius a primers auxilis, 5 punts.

DE LA ENTREVISTA (amb un màxim de 20 punts)

Por el Tribunal Calificador se procederá a la valorar la realización voluntaria de entrevista al candidato/a sobre competencias pedagógicas y comunicativas adaptadas al contexto educativo de la Escuela de Verano, así como podrá versar sobre los méritos alegados por cada uno de los aspirantes.

Quarta. – QUALIFICACIÓ DE LA FASE DE CONCURS I ENTREVISTA

La baremació del mèrits es qualificarà conforme al barem establert a l’apartat corresponent amb un màxim de 80 punts, i l’entrevista es qualificarà amb un màxim de 20 punts.

La prova de l’entrevista serà voluntària pels aspirants.

Quinta.-

Les sol·licituds contindran, a més de les dades de l’article 66 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els impresos de sol·licitud (model normalitzat d’instància municipal) estaran a disposició de les persones interessades en el Registre General de l’Ajuntament de Xaló. Els candidats hauran de presentar el citat imprés degudament omplit en el mateix Registre General, o podran tramitar-ho per qualsevol de les formes que establix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, omplint la documentació relacionada en l’article següent de la present resolució.

El termini de presentació serà des del dia 13 de juny fins el 27 de juny, ambdós inclosos.

Sexta.- Sol·licitud

De conformitat amb el barem anterior, les sol·licituds en model oficial hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:

1. Fotocòpia compulsada dels títols i permisos que acrediten la titulació necessària per a participar en el procés.
2. Fotocòpia compulsada del DNI o document acreditatiu de la seua identitat.
3. Currículum i documents oficials que acrediten els mèrits al·legats.(Certificat de Vida Laboral, carnets, títols, etc). La documentació deurà presentar-se en document original o fotocopia compulsada.

Sèptima.-

La Comissió de Valoració estarà formada per:

Titulars:

a) Un president: Juan Miguel Femenia Escribano.

b) Vocals:

1. Felipe De Lamo De Lamo.
2. Abel Norberto Aznar Muñoz.

c) Secretari: IVAN PEREZ JORDÁ.

Octava.-

1.- Una vegada tancat el termini d’admissió de sol·licituds, l’Alcalde dictarà Resolució d’admissió i exclusió dels aspirants, amb indicació de la causa d’exclusió; atorgant fins les 14:00 hores del 27.06.2016 per a presentació d’al·legacions.

2.- La Resolució de l’Alcaldia prevista en el punt 1 es publicarà en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de Xaló, servint esta de pública crida als aspirants.

3.-La resolució de L’alcaldia d’admesos amb caràcter definitiu es publicarà en el Tauler de Anuncis de l?ajuntament de Xaló el dia 27.06.2016 a les 14:05

4.- El procés de selecció tindrà les fases següents:

1a. La Comissió de Valoració baremarà els mèrits dels aspirants el dia 27.06.2016 a les 10:00h, i la puntuació es publicarà el mateix dia al Tauler d’anuncis a les 11:00.
2a. La prova d’entrevista es realitzarà el dia 27.06.2016 a les 12:00 hores.

Les dates nomenades a aquest apartat podran ser modificades prèvia resolució que també serà publicada al tauler d’anuncis municipal.

Novena. Proposta de bossa.

Una vegada conclòs el procés de selecció, el Tribunal Qualificador elevarà a l’òrgan competent la proposta de bossa complementària de l’anterior bossa per la contractació com a personal laboral temporal als candidats que hagin obtingut major puntuació.

Desena. Informació sobre les dades arreplegades.

1. Les dades subministrades per l’interessat podran quedar incorporats en un fitxer automatitzat que constituïxen la base de dades corresponent a este tipus de personal d’este Ajuntament, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el reglament ( UE )2016/679 del Parlament Europeu y el Consell del 27 de Abril de 2016.

2. El fitxer quedarà davall la responsabilitat del Servici d’Informàtica de la Secretaria General de l’Ajuntament de Xaló.

3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades de contractacions d’este personal.

4. Les dades de caràcter personal es tractaran amb el grau de protecció que establix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el reglament ( UE )2016/679 del Parlament Europeu y el Consell del 27 de Abril de 2016. pel qual es regulen les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal, adoptant les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

5. Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que establix la LOPD, i el reglament ( UE )2016/679 del Parlament Europeu y el Consell del 27 de Abril de 2016. davant del Servici d’Informàtica de la Secretaria General de l’Ajuntament de Xaló.

Onzena. Recursos

Contra esta resolució. que esgota la via administrativa, es pot interposar potestativament un recurs de reposició en el termini d’un mes, a partir del dia següent a la seua notificació o publicació, davant del mateix òrgan que va dictar la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d’Alacant en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent a la seua notificació, tot això sense perjuí que puga interposar qualsevol altre que considere oportú i procedisca en dret.

Contra els actes de la comissió avaluadora, es podrà interposar el recurs d’alçada previst en la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, davant de l’alcaldia d’este Ajuntament, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seua notificació o publicació.

Així mateix l’administració, si procedix, podrà revisar les resolucions del tribunal d’acord amb la mencionada norma.

Xaló, a 11 de juny del 2018. L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.

ANNEX I

Model de Sol·licitud.
El Senyor/Sra……………………………………………, major d’edat, amb domicili en….., D.N.I. núm. …… i telèfon…….., desitjant prendre part en el procés selectiu per a constituir bossa de treball temporal de SOCORRISME AQUATIC, amb caràcter de personal laboral temporal, adjunta la següent documentació compulsada o en original:

1. Fotocòpia del D.N.I.
2. Acreditació d’estar en possessió de la titolació exigida a la convocatòria. En el cas de titolacions obtingudes en l’estranger haurà d’estar-se en possessió de la credencial que acredite la seua homologació.
3. Curriculum Personal subscrit de mode responsable i documentació acreditativa de l’exposat en aquell

Així mateix, declare baix jurament/promesa no haver sigut separat del servici a l’Estat, comunitats autònomes ni de les Entitats Locals, ni trobar-me inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques, així com no patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les corresponents funcions.

A Xaló a .., de ………. de 2018.
Sgt. En./Na.

Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament de Xaló.

*Modificació ampliació de termini:
Ampliació termini inscripció