Spread the love

LICITACIÓ D’INSTAL.LACIÓ DE QUIOSC – PISCINA MUNICIPAL

Bases per la concessió del quiosc de la piscina pública de Xaló i el manteniment de les instal·lacions durant l’horari d’obertura de la piscina des de l’11 de juny de 2018 fins el 15 de juny de 2018 a les 13:00 hores:

1.- Per accedir a la concessió les persones interessades hauran de tindre en possessió:
1.1.- Carnet de manipulador d’aliments.
1.2.- Títol de l’ESO.
1.3.- Coneixements d’anglès, valencià i castellà.
1.4.- Estar donat d’alta com autònom en la seguretat social.

Aquests títols deuran acreditar-se documentalment en el moment de la sol·licitud.

2.- Per a la baremació de mèrits (fins a un màxim de 50 punts) es tindran en compte els següents aspectes que deuran acreditar documentalment en el moment de la sol·licitud:
2.1.- Experiència en la gestió de piscines públiques (10 punts per cada sessió estival o 20 punts per any complet)
2.2.- Títol de primers auxilis o socorrisme (10 punts)
2.3.- Títol de Formació Professional de grau Mitjà (5 punts)
2.4.- Títol de Formació Professional de grau Superior (5 punts)
2.5.- Títol universitari (10 punts)
2.6.- Acreditació en llengua estrangera B1 o superior (10 punts)

3.-TERMINI PER LA PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: del dia fin el dia , ambdós inclosos.

4.- Data d’obertura de pliques: Divendres 15 de juny de 2018 a les 13:05 hores.

5.- Règim jurídic: Aquesta autorització es regirà per la normativa patrimonial dels ens locals, així com per la de contractació del sector públic i la resta de les normes de procediment administratiu del Sector Públic –en el que resulte d’aplicació-.

6.- Model de full d’ instancia:

«En/Na _________________________, amb domicili a l’efecte de notificacions en _____________, c/ ____________________, n.º ___, amb DNI n.º _________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF n.º ___________, assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació d’autorització administrativa d’ús de bé de domini públic explotació de quiosc en Zona de Piscina Pública Municipal de Xaló, faig constar que conec el clausulat que serveix de base a l’autorització, l’accepte íntegrament, comprometent-me a dur a terme l’objecte de l’autorització sobre la base de les clàusules establides a les bases que ho regeixen.

Així mateix, adjunte:

1.1.- Carnet de manipulador d’aliments.
1.2.- Títol de l’ESO.
1.4.- Estar donat d’alta com autònom en la seguretat social.

Tanmateix declare sota la meua responsabilitat tenir:

1.3.- Coneixements d’anglès, valencià i castellà.

Per a la baremació de mèrits aporte acreditació documental del següents mèrits (posar una X en aquells espais buits que s’aporten):
__.- Experiència en la gestió de piscines públiques (10 punts per cada sessió estival o 20 punts per any complet)
__.- Títol de primers auxilis o socorrisme (10 punts)
__.- Títol de Formació Professional de grau Mitjà (5 punts)
__.- Títol de Formació Professional de grau Superior (5 punts)
__.- Títol universitari (10 punts)
__.- Acreditació en llengua estrangera B1 o superior (10 punts)

D’igual manera en nom, propi o de l’empresa que representa, declara sota la seua personal responsabilitat i davant l’òrgan gestor del contracte:
– Tenir plena capacitat d’obrar, trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries (rebuts d’alta i estar al corrent del pagament, o exempt del mateix, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, certificacions positives que acrediten la no existència de deutes amb l’Administració de l’Estat, la Comunitat Autònoma Valenciana i l’Entitat Local contractant) i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
– No trobar-se culpable en les prohibicions per a contractar previstes en
l’article 72 LCSP.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Signatura del candidat,

Sgt.: _________________».
Xaló a onze de juny de 2018.
L’Alcalde. Joan Miquel Garcés Font.

MODEL D’INSTÀNCIA LICITACIÓ