Grup de “TEATRE BENIXALONÍ” XALÓ

El Grup de Teatre “Benixaloní” de Xaló, està constituit per una vintena de persones, totes elles aficcionades al teatre, i representen sainets en valencià com: Colombaire de profit. Nelo Bacora. De rebot. Ja estic a ma casa. ¿Coneixes a ta muller?. El...