Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual 14 de les Normes Subsidiàries de Planejament municipal de Xaló

EDICTE Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Xaló, núm.20200407fm01, de data set d’abril de dos mil vint,  s’HA RESOLT: Resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat...
El Rastro de Xaló torna este dissabte

El Rastro de Xaló torna este dissabte

El Rastro de Xaló torna este dissabte 6 de juny; però amb novetats. A causa de la crisi sanitària de la Covid-19, este mercat ha estat parat des del passat mes de març. Ara, l’Ajuntament de Xaló ha decidit reprendre’l; això sí, amb tota una sèrie de mesures especials....

Edicte

EDICTE Pel plenari municipal, en sessió ordinària de data vint-i-tres d’abril de dos mil vint, s’ha acordat: PRIMER.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA, per un període mínim de quaranta-cinc dies hàbils, que s’anunciarà en el Diari Oficial de la...